Rodzinny wywiad środowiskowy

Baza wyszukanych fraz

Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: Rodzinny wywiad środowiskowy

Temat: Jak rozliczyć OPS z realizacji SUO ?
Czesc, ja Ci akurat nic nie doradze, bo sama po przeczytaniu zasad
na jakich przyznaje sie SUO po prostu sobie odpuscilam. Jest tam
zdanie: "Ośrodek pomocy społecznej może przeprowadzić rodzinny
wywiad środowiskowy u najbliższej rodziny osoby ubiegającej się o
usługi. Wywiad ten ma na celu ustalenie czy rodzina ta udziela
pomocy. OPS może ustalić z rodziną wysokość wsparcia finansowego
jaką będzie ona świadczyć. Pamiętajmy, że ośrodek pomocy społecznej
często będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i
pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od najbliższych."
Mnie opadly rece. Nie wyorazam sobie jakos, zeby pracownik MOPSu
wizytowal moich rodzicow, ciocie, wujkow. Niby z jakiej racji. Oni
maja prawo zapytac o wszystko, o majatek, ruchomosci, nieruchomosci,
ktorych moi rodzice i najblizsza rodzina i tak nie maja, ale juz sam
fakt jest dla mnie nie do przyjecia.
Ale zycze Ci wytrwalosci i powodzenia. Moze jest wsrod nas ktos kto
ma bardziej pozytywne doswiadczenia.

Przejrzyj wszystkie posty z tego tematu

Temat: Powstało centrum ds. zasiłków
"4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o
udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących dłużnika
alimentacyjnego, jeżeli
w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny wywiad środowiskowy dotyczący
tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie
wcześniej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji."
To teraz dwie instytucje będą niezależnie od siebie prowadzić wywiady, zamiast zadać trzy podstawowe pytania a resztę przepisać ze sprawozdania MOPR?
Ano tak... teraz jedna instytucja do drugiej będzie pisać. Zamiast jednego pracownika wyznaczyć do spraw jednej rodziny to dwaj różni będą odwalać tę pracę... Przejrzyj wszystkie posty z tego tematu

Temat: Powstało centrum ds. zasiłków
> Tyle, że jak napisałem powyżej wywiadu alimentacyjnego nie przeprowadza się, gd
> y jest wywiad środowiskowy a przyznający świadczenia rodzinne i alimentacyjne p
> owinni sięgać do informacji od pracowników socjalnych, więc rozdzielanie tych i

Kolejna bzdura
art4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 wrzesnia 2007
r(tekst jednolity DzU, Nr1, poz.7 z 2009 )

1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 5, organ właściwy dłużnika
przeprowadza
wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej
dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na
utrzymanie
osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
2. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pod
rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć
przed złożeniem oświadczenia.
3.13) Do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia
majątkowego
są uprawnieni upoważnieni pracownicy organu właściwego dłużnika. Organ właściwy
dłużnika może upoważnić, w formie pisemnej, kierownika ośrodka pomocy społecznej lub
innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika
ośrodka
pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia
wywiadu alimentacyjnego
oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
4. Organ właściwy dłużnika może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej o
udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, dotyczących dłużnika
alimentacyjnego, jeżeli
w posiadaniu kierownika ośrodka znajduje się rodzinny wywiad środowiskowy dotyczący
tego dłużnika, przeprowadzony na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nie
wcześniej niż trzy miesiące od dnia wystąpienia o udzielenie informacji.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia,
wzór kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego przeprowadzanego u dłużnika
alimentacyjnego,
a także wzór oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego, uwzględniając
potrzebę podjęcia przez organ właściwy dłużnika określonych w ustawie działań
zmierzających
do poprawy egzekucji alimentów.
13) W Przejrzyj wszystkie posty z tego tematuTemat: Kto rano wstaje...
A o tym nie pomyślałam! Wiesz, Ty możesz mieć rację!
Zrobię chyba rodzinny wywiad środowiskowy :)) Przejrzyj wszystkie posty z tego tematuTemat: Konkubina na zasiłku dla samotnych
Drogie Panie.
Dodatek ten nazywa sie: Dodatek z tytułu SAMOTNEGO wychowywania dziecka
Samotnego! Jezeli ojciec dziecka mieszka z matka dziecka, to bez znaczenia jest
czy jest zameldowany czy nie, czy prowadza wspolne gospodarstwo domowe czy nie.
Matka nie wychowuje dziecka samotnie!!
Sprawa dochodow.
Z ustawy o zasilkach rodzinnych:
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
2) dochodzie rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny
uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka
oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia;
17) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje
dziecka z ojcem lub matką dziecka;

Konkubent bedacy ojciem dziecka i mieszkajacy wspolnie z nim jest rowniez
faktycznym opiekunem dziecka i wychowuje je wspolnie z matka dziecka.
Dla MOPSu jest bez znaczenia czy ojcec dziecka jest zameldowany wspolnie z
matka i czy prowadza wspolne gospodarstwo domowe.

Dodam jeszcze
18 sierpnia 2004 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander
Kwaśniewski podpisał ustawy:
- Ustawę z dnia 30 lipca 2004 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
w ktorej czytamy
wprowadza się następujące zmiany:
6) w art. 23:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
"4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia
rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w
art. 3 pkt 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.
4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka pomocy
społecznej udostępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad
środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby
ubiegającej się o świadczenia rodzinne.",

Kary. Zwrot nienaleznych swiadczen wraz z ustawowymi odsetkami.

Z forum pracownikow MOPSow:
>Co do tego, że osoby wypierają się, że żyją w związku z ojcem dziecka, to na
>dzień dzisiejszy musimy przyznawać im dodatek. Dopiero gdy będzie można
>przeprowadzać wywiad środowiskowy to te przypadki będzie można weryfikować. Ja
>już sobie tworzę w myślach listę takich naciągaczy... hihihihihi
www.ops.pl/forum.phpPozdr Przejrzyj wszystkie posty z tego tematuTemat: wyjsć za maż czy być samotną matką?
U S T A W A
z dnia 30 lipca 2004 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228,
poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny:
małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego
dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25
roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne;";
2) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2
pkt 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole
wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.";
3) w art. 12 uchyla się ust. 7;
4) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby
uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności - w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko
albo";
5) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji
zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez
tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu
państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.";
6) w art. 23:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
"4a. W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia
rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w
art. 3 pkt 17, organ właściwy może przeprowadzić wywiad.
4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka pomocy
społecznej udostępnia organowi właściwemu aktualny rodzinny wywiad
środowiskowy, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, osoby
ubiegającej się o świadczenia rodzinne.",
b) w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4) wywiadu, o którym mowa w ust. 4a,";
7) po art. 70 dodaje się art. 70a w brzmieniu:
"Art. 70a. 1. Osobie otrzymującej dodatek, o którym mowa w art. 12, która
do dnia 30 kwietnia 2004 r. pobierała świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, ustala się w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do
dnia 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70%
przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Dodatek nie może być niższy niż 170 zł na dziecko
albo 250 zł na dziecko, o którym mowa w art. 12 ust. 4.
2. Osoba, która do dnia wejścia w życie ustawy, otrzymywała
świadczenie z funduszu alimentacyjnego i po dniu 1 maja 2004 r. nie
otrzymywała dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa
w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na
wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka w wysokości 70% świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługującego w kwietniu 2004 r., jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i
rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyższy niż 300
zł na dziecko.
4. Osobie, o której mowa w ust. 1, wysokość dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ustala się z
uwzględnieniem wypłaconych po dniu 1 maja 2004 r. dodatków, o
których mowa w art. 12. Wysokość dodatku ustala się z urzędu, po
dołączeniu zaświadczenia o wysokości przysługującego w kwietniu
2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
5. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka w przypadku osób, o których mowa w ust. 1, nie
wymaga zgody strony.".
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.


Przejrzyj wszystkie posty z tego tematu

Form:

Podstrony

Rodzina jako grupa społeczna
Rodzina jako instytucja społeczna
Rodzina jako jednostka społeczna
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny
Rodzina Fryderyka Chopina
rodzina gov pl
Rodzina jako grupa
Rodzina jako system
Rodzina Radia Maryja
Rodzina w świetle prawa
 • zbigniew boniek
 • uzdrowisko sleza
 • a6 1 8 t
 • bbc2Fnaws
 • dj witk prv pl

 • I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, / I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył. Ignacy Krasicki
  Diem perdidi - straciłem dzień (bo nie uczyniłem nic dobrego). Svetonius
  Historycy to adwokaci, którzy bronią swoich klientów dopiero po ich śmierci. Harold Macmillan
  Jadąc za morze klimat zmieniamy, nie siebie. Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 p. n. e)
  Ja nie szukam, ja znajduję. Pablo Picasso (1881 - 1973)